این روزها،دلم اصرار داردفریاد بزنداما...من جلوی دهانش را می گیرم،وقتی می دانم کسی تمایلی به شنیدن صدایش ندارد!این روزها من ...خدای سکوت شده امخفقان گرفته ام تا آرامش اهالی دنیا،خط خطی نشود!سکوتی می کنم به بلندی فریاد ...فریادی که فقط و فقط خدا آگاه باشداز راز دلماز این روزهای تنهایی و دوری و ...!حسر...


دانلود + ادامه مطلب